Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

nexgen SÖZLÜK

Yazılım ve teknoloji alanlarında sıkça karşılaştığınız, anlamlarını merak ettiğiniz kavram ve terimler bu sözlükte.

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 49 names in this directory
byte
Bir birim olarak ele al?nan ve genellikle bir karakteri veya karakterin bir parças?n? ifade eder. Bayt, elektronik ve bilgisayar bilimlerinde genellikle 8 bitlik dizilim boyunca 1 veya 0 de?erlerini bünyesine alan ve kaydedilen bilgilerin türünden ba??ms?z bir bellek ölçüm birimi. Bir bayt, Latin alfabesini baz alan 8-bitlik bir kodlamada herhangi bir harfi temsil eder. 'Ço?u platformda' 8 bit = 1 bayt olarak tan?mlan?r.

Cat 5
Kategori 5, 100Mbit/s Ethernet h?z?na kadar veri ta??yan UTP kablo türüdür. 100 Mhz frekans?nda çal???r ve 100 mbps'e kadar bant geni?li?i sa?lar. 8 tellidir. RJ-45 jack? ile sonland?r?l?r. Ethernet protokolünde en çok kullan?lan kablodur.

Cat 5e
Cat-6'n?n alt türüdür 1000 Mbps'e kadar bant geni?li?ine imkân verir.

Cat 6
250 MHzlik bir frekans geçi?ine elveri?lidir. 10GBASE-T Ethernet standard?n? sa?layan kablodur. 1 gbps bant geni?li?i sa?lar ve Cat-5'e oranla daha dayan?kl?d?r.

Cat 7
600 mhz e kadar olan veri  iletim h?zlar?n? sa?lamaktad?r. CAT7 standart? 100m bak?r kablo üzerinde 10 Gigabit bant geni?li?i sa?lar.

Cisco Meraki
Merkezi San Francisco, California'da bulunan, bulut tabanl? a? çözümleri sunan BT ?irketidir. Ürünleri aras?nda merkezi olarak web'den yönetilen kablosuz, anahtarlama, güvenlik, kurumsal mobilite yönetimi ve güvenlik kameralar? bulunmaktad?r. Meraki, Aral?k 2012'de Cisco Systems taraf?ndan sat?n al?nd?.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol), Sistemdeki bilgisayarlara IP adreslerini ve buna ek olarak de?i?ik a? parametreleri atamak için kullan?lan servistir.DHCP istemci taraf?ndan sisteme at?lan yay?n paketi (broadcast packet) DHCP sunucu taraf?ndan al?n?r. IP veritaban? sorgulan?r,istemciye verilecek IP adresi ve kira süresi belirlenir. Sunucudan ç?kan iste?in onaylanmas? için istemciye bu belirlenen bilgiler geri yollan?r.Sistemde birden fazla DHCP sunucu bulunabilir. Bu durumda istemci a?a bir istek gönderdi?i zaman en h?zl? DHCP offer mesaj? yollayan?n IP bilgilerini benimseyecek ve bu tan?mlarla a?a ba?lanacakt?r.

DMZ
(Demilitarized Zone) DMZ veya sivil bölge bir kurulu?un d?? servislerini içeren ve bu servisleri internete açan fiziksel veya mant?ksal bir alt a?d?r.Bir a?da, yerel alan a??n?n d???ndaki kullan?c?lar için servisler sa?layan sunucular (e-posta, web ve DNS sunucular? gibi) sald?r?ya en aç?k olanlard?r. Bu sunucular?n ele geçirilme potansiyelleri yüksek oldu?undan dolay?, a??n geri kalan?n? korumak amac?yla kendi alt a?lar? içerisine yerle?tirilirler. DMZ içindeki sunucular?n iç a?daki belirli sunuculara bilgi al??veri?i yapabilme yetenekleri k?s?tlanm??t?r, her ne kadar DMZ içindeki di?er konaklarla ve d??ar?daki a?larla ileti?imine izin verilmi? olsa bile. Bu, DMZ sunucular? ile içerideki a? istemcileri aras?ndaki trafi?i bir arac? güvenlik duvar? kontrol ediyorken, DMZ içindeki konaklar?n hem içerideki hem de d??ar?daki a?a servisler sa?layabilmesine imkân sa?lar.


DNS
(Domain Name System), internet kaynaklar?n? adland?rmaya ve bölümler aras? ileti?imi organize etmeye yarayan, bilgisayar, servis, internet veya özel bir a?a ba?l? herhangi bir kaynak için adland?rma sistemidir.?nternet a??n? olu?turan her birim sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP adresleri kullan?c?lar?n kullan?m? için www.site_ismi.com gibi kolay hat?rlan?r adreslere kar??l?k dü?ürülür. DNS sunucular?, internet adreslerinin IP adresi kar??l???n? kay?tl? tutmaktad?r.Kat?l?mc? kurulu?lar?n her birine atanm?? alan adlar? çe?itli bilgileri ili?kilendirir. En belirgin olarak, insanlar taraf?ndan kolayca ezberlenebilen alan adlar?n?, dünya çap?nda bilgisayar servisleri ve cihazlar için gerekli say?sal IP adreslerine çevirir (dönü?türür). DNS, ço?u internet servisinin i?levselli?i için temel bir bile?endir.

Erasure Coding
Parite tabanl? bir veri koruma tekni?idir. (EC), bir veri nesnesinin daha küçük bile?enlere / parçalara ayr?ld??? ve bu parçalar?n her birinin yedekli veri dolgusu ile kodland??? bir veri koruma ve depolama i?lemidir. EC, veri nesnesi parçalar?n? daha büyük parçalara dönü?türür ve her parçay? kurtarmak için birincil veri nesnesi tan?mlay?c?s?n? kullan?r.

Fiber Optik
Fiberoptik ya da optik fiber, kendi boyunca içinden ?????n yönlendirebildi?i plastik veya cam fiberlerden olu?mu? bir optik liftir. Optik fiberler di?er ileti?im malzemelerine oranla uzun mesafelerdeki veri ileti?iminin daha h?zl? ve yüksek de?erlerde yap?labilmesine olanak verdikleri için fiberoptik haberle?me sistemlerinde çok s?kl?kla kullan?lmaktad?rlar. Metal kablolar yerine fiber kablolar?n kullan?lmas?n?n nedeni, daha az kayba neden olmalar? ve elektromanyetik etkile?imden etkilenmemeleridir. Fiberoptik ayn? zamanda birçok sensör (al?c?) ve benzeri uygulamalar?n yap?m?nda oldukça s?k olarak kullan?lmaktad?rlar.Optik komünikasyonda kullan?lan iki çe?it fiberoptik vard?r, tek modlu (Singlemode) ve çok modlu (Multimode).Multimode, lifler daha az hassas ve daha ucuz al?c? ve vericileri ayn? ?ekilde daha ucuz birle?tiricilere ba?lanmas?na izin veren daha büyük bir çekirde?e (50 mikrometreden büyük) sahiptir. Fakat çok modlu lif hatt?n bant aral???n? ve uzunlu?unu s?n?rlayan multimode distortion yarat?r. Üstelik içeriklerindeki yüksek dopingli madde nedeniyle genellikle daha pahal? olup daha fazla etki zay?flamas? gösterirler.Siglemode, lifin çekirde?i daha küçüktür (10 mikrometreden küçük) ve daha pahal? bile?en ve birle?tirme metodu gerektirir, fakat çok uzun ve yüksek performansl? hatlarda çal???r.

FreeBSD
FreeBSD x86 Uyumlu, AMD64, IA-64, PC-98 ve UltraSPARC® mimarileri için ileri seviye bir i?letim sistemidir. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde geli?tirilmi? UNIX® türevi olan BSD'yi temel alm??t?r. FreeBSD birçok ki?i taraf?ndan geli?tirilmekte ve devam ettirilmektedir. Ayr?ca ba?ka mimariler için geli?tirim de?i?ik a?amalardad?r.FreeBSD ileri seviyede a?, performans, güvenlik ve uyumluluk özellikleri sunar. Bu özellikler ticari olan baz? i?letim sistemlerinde bile bulunmamaktad?r. Ayr?ca KDE ve GNOME pencere yöneticileriyle ve ücretsiz ofis uygulamalar?yla son kullan?c? için de uygun bir i?letim sistemidir.

Güvenlik Duvar?
(Firewall) Güvenlik duvar? veya ate? duvar?, güvenlik duvar? yaz?l?m?, bir kural kümesi temelinde a?a gelen giden paket trafi?ini kontrol eden donan?m tabanl? a? güvenli?i sistemidir. Birçok farkl? filtreleme özelli?i ile bilgisayar ve a??n gelen ve giden paketler olmak üzere internet trafi?ini kontrol alt?nda tutar. IP filtreleme, port filtreleme, Web filtreleme, içerik filtreleme bunlardan birkaç?d?r.Birçok ki?isel bilgisayar i?letim sistemleri, internet'ten gelen tehditlerine kar?? korumak için yaz?l?m tabanl? güvenlik duvarlar? içerir. A?lar aras?nda veri aktaran birçok yönlendirici firewall bile?enleri içerir ve, birçok firewall temel yönlendirme i?levlerini gerçekle?tirebilir.?nternet küresel kullan?m ve ba?lant? aç?s?ndan oldukça yeni bir teknoloji iken Firewall teknolojisi 1980'lerin sonunda ortaya ç?km?? ve h?zla yayg?nla?arak geli?mi?tir.

HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol), 1990 y?l?ndan beri dünya çap?nda a? üzerinde kullan?lan bir ileti?im protokolüdür. HTTP‘nin aç?l?m? “Hyper Text Transfer Protocol” yani “Hiper Metin Transfer Protokolü“dür. HTTP protokolü a? üzerinden web sayfalar?n?n görüntülenmesini sa?layan protokoldür. HTTP protokolü istemci (PC) ile sunucu (server) aras?ndaki al??veri? kurallar?n? belirler. Port olarak ise 80 portunu kullan?r. ?stemci sunucuya bir istek gönderir. Bu istek Internet Explorer, Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi web browser’lar arac?l???yla iletilir. Sunucu bu iste?i al?r ve Apache veya IIS gibi web sunucu programlar? arac?l???yla cevap verir.

HTTP3
HTTP3 protokolü, eski moda olan ve günümüz teknolojilerine yeterince ayak uyduramayan HTTP ve HTTP2 protokollerine oranla daha h?zl? ve daha güvenli bir protokoldür. Günümüzde Google, Facebook gibi teknoloji devleri HTTP3 protokolünü kullanmaktad?r. Ayr?ca bu yeni teknoloji ço?u zaman Quic olarakta ifade edilmektedir.Ancak bu iki terim aras?ndaki ba?lant?, Quic UDP ba?lant?s?n? kullanan bir protokoldür ve HTTP3 protokolü de Quic protokolünü içerisinde bar?nd?rmaktad?r.

IDS
Sald?r? Tespit Sistemleri(?ngilizce: Intrusion Detection Systems (IDS)), a?lara veya sistemlere kar?? yap?lan k

IEEE 802.11ax
Wi-Fi 6 olarak tan?t?lan IEEE 802.11ax, mevcut nesil Wi-Fi 5'in halefidir. 802.11ax standard?, 802.11 kullan?m? için mevcut olduklar?nda, 1 ile 6 GHz aras?ndaki tüm ISM bantlar?nda çal??acak ?ekilde tasarlanm??t?r. Tüm Wi-Fi 6 cihazlar? daha önce tahsis edilmi? 2,4 ve 5 GHz bantlar?nda çal???r. Wi-Fi 6E tan?m?, 6 GHz üzerindeki standard? da destekleyen ürünler içindir.

IEEE 802.1x
802.1x standard? ba?lant? noktas? tabanl? a? eri?im kontrolü için bir IEEE standart?d?r. Bu, a? protokolleri IEEE 802.1 grubunun bir parças?d?r. Bir LAN veya WLAN eklemek isteyen cihazlara kimlik do?rulama mekanizmas?n? sa?lar.

iFCP
(Fibre Channel Protocol), bir depo alan a?? için veriyi iletme ve fiber kanaldan alma i?ini yapan bir mekanizmad?r. iFCP, var olan SCSI ve fiber kanal a?lar?n?n internete girmeleri için birlikte çal??malar?n? sa?lamaktad?r. iFCP, fiber kanal protokolleriyle ard???k olarak çal??abilmektedir.Oysaki FCIP ve iFCP’nin sundu?u çözümler birbirinden farkl?d?r.

iperf3
Iperf, a? performans? ölçümü ve ayarlamas? için yayg?n olarak kullan?lan bir araçt?r. Herhangi bir a? için standart performans ölçümleri üretebilen çapraz platform arac? olarak önemlidir. Iperf istemci ve sunucu i?levselli?ine sahiptir ve iki uç aras?ndaki verimi bir veya her iki yönde ölçmek için veri ak??lar? olu?turabilir. Tipik iperf ç?kt?s?, aktar?lan veri miktar? ve ölçülen i? hacmi hakk?nda zaman damgal? bir rapor içerir.

IPSec
IPSec, EITF taraf?nda geli?tirilmi? güvenlik protokolü ve standart?d?r. IPSec VPN'e IPSec protokolü üzerinden yap?lan VPN ba?lant?s? demek yanl?? olmaz.  IpSec VPN yapt??? i?leme göre 3 farkl? ba?l?kta incelenebilir. Bunlar Remote Access VPN, ?ntranet VPN, Extranet VPN olarak adland?r?l?r.Özellikle kablosuz haberle?mede güvenlik için ba?vurulan Virtual Private Network (VPN) tünelleri, bu VPN ba?lant?lar?n?n gereksinimlerine göre geli?tirilmi? çe?itli protokoller kullan?larak kurulur. IPsec, L2TP, OpenVPN, SSTP, IKEv2, PPTP, mevcut VPN protokolleri aras?nda en çok tercih edilen protokollerdir. Güvenli haberle?menin elzem oldu?u ve VPN’den yararlan?lmas? gereken uygulamalarda hangi protokolün tercih edilece?i ise, aralar?nda ba?lant? sa?lanan cihazlar?n teknik özellikleri, ba?lant? h?z?, güvenlik derecesi, uygulama alanlar? gibi birçok unsura ba?l?d?r.

IPv6
32-bit adresleme standard?na sahip IPv4 protokolü son y?llarda internete ba?lanan cihazlar?n her geçen gün artmas? nedeniyle tekil IP adres da??t?m?nda yetersiz kalmaktad?r, bir ba?ka deyi?le IPv4 adres havuzu h?zla tükenmektedir. Bu sorunlara çözüm olarak geli?tirilen ve geni? bir IP uzay? sunan IPv6 standard? ise 128-bitlik adresleme ile hem IP havuzu sorununa çözüm hem de protokol ba?l??? ve paket iletiminde iyile?tirmeler,  router’larda fragmentation ve reassembly gibi i?lemlerin yap?lmas?na gerek kalmamas? (fragmentation i?leminin sadece kaynak makinede reassembly i?leminin ise al?c? cihazda gerçekle?tirilmesi) ve böylece router performans?n?n yükseltilmesi gibi yenilikleri getirmektedir.

iSCSI
(Internet Small Computer System Interface) SCSI komutlar?n? hedefe ta??yan bir ta??ma protokolüdür. iSCSI, standart SCSI sorgular?n? TCP/IP a? teknolojisine ta??yan bir veri depolama a?? protokolüdür. iSCSI, IP-tabanl? depo alan a?lar?n?n uygulanmas?n? ve istemcilerin ayn? a? teknolojilerini kullanmas?n? sa?lamaktad?r.iSCSI, LAN ,WAN veya Internet üzerinde veri ta??mas? için kullan?labilir ve mekandan ba??ms?z veri depolamay? etkin k?lar.

JBOD
(Just a Bunch of Disks) JBOD file system bir disk yap?land?rma türüdür. JBOD yap?land?rmas?ndaki diskler verileri s?rayla depolar. Farkl? diskleri birle?tirip büyük kapasite elde etmek için kullan?l?r. Disk yedeklili?i sa?lamaz bir disk kaybedilirse tüm data kaybedilir.

KVKK
(Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu) KVKK 7 Nisan 2016 tarihi itibariyle resmi gazetede yay?nland? ve yürürlü?e giren kanundur. Böylelikle ki?isel verilenin i?lenmesi, özel hayat?n gizlili?i, ki?isel haklar vb. gibi pek çok temek hak ve özgürlüklerin korunmas? için ki?isel verileri inceleyen firmalar?n yükümlülükleri de belirlenmi? oldu.Kanunda verisi i?lenen ve hak ehliyetine sahip olan herkes bu kanun kapsam?na al?n?r. Kamu kurumlar? da dahil olmak üzere her vatanda?, kanunum hüküm ve yükümlülüklerine uymak zorundad?r.Veri sorumlusu, ki?isel verilerin hangi amaç do?rultusunda i?lenece?ini, hangi kanallar arac?l??? ile i?letme faaliyeti yap?laca??n?n karar?n? vererek tüm bu verilerin yönetilmesinde sorumlu olan ki?iye verilen isimdir. Böylece tüm veriler, veri sorumlusu arac?l??? ile kanuna uygun bir ?ekilde i?lenir. Veli sorumlusunun verdi?i yetki ile veriyi i?leyen ki?iye ise “veri i?leyen” denir. Veri Sorumlular? Sicili (VERB?S), veri sorumlular?n?n kay?t olmak zorunda olduklar? bir kay?t sistemidir. Sorumlular, Kurul gözetiminde Ba?kanl?k taraf?ndan tutulan Veri Sorumlular? Sicili’ne kaydolmak zorundad?rlar.

Load Balancing
(Yük Dengeleme), i? yükünü birden fazla sunucuya da??tarak web sitelerinin, uygulamalar?n, veri tabanlar?n?n ve di?er hizmetlerin performans?n? ve güvenilirli?ini art?rmak için yayg?n olarak kullan?lan yüksek kullan?labilir (high availability) altyap?lar?n önemli bir bile?enidir.Bu i?lem ile sisteme gelen ziyaretçiler, sunucu grubu ya da sunucu havuzu olarak adland?r?labilecek sunucular aras?nda, e?it ya da belirlenen kurallar çerçevesinde verimli bir ?ekilde da??t?lmaktad?r. Hem application (uygulama), hem de database (veri taban?) sunucular aras? yap?lan bu yük dengeleme i?lemlerini gerçekle?tiren sistemler ise “load balancer” olarak adland?r?lmaktad?r.

Malware
(Malicious Software) Kötü amaçl? olan yaz?l?mlara verilen genel add?r. Kötü amaçl? olarak haz?rlanm?? olan yaz?l?mlar özellikle bilgilerinizi çalmak, parola ya da kullan?c? ad? gibi size özel verileri ele geçirmek amac?yla haz?rlanm??t?r.Kullan?c?lar? özellikle olumsuz ?ekilde etkileyecek olan malware grubu içerisine virüs, Truva at?, backdoor, Adware, worm yani solucan gibi pek çok farkl? kötü amaçl? haz?rlanm?? olan program girmektedir.

MIMO
(Multiple-input and Multiple-output)Haberle?me sistemlerindeki band geni?li?i s?n?rlamalar?ndan dolay? olu?an h?z problemine çözüm olmas? amac?yla olu?turulmu? çoklu gönderme ve alma teknolojisidir. Çoklu giri? çoklu ç?k?? olarak Türkçeye çevrilebilir. MIMO, bir veriyi ayn? anda çe?itli sinyaller olarak çe?itli antenlerden iletebilen ve bunun için tek bir sinyal kanal? kullanan kaliteli haberle?me amac?yla geli?tirilmi? bir altyap?d?r. Gönderilecek veri iletim noktas?nda birden fazla veri ak???na (data streams) ayr?l?r ve al?c? taraf?nda ayn? say?daki anten ile ayarlanm?? di?er bir MIMO modülünün yard?m?yla tekrar birle?tirilir. Al?c? her bir sinyalin al?m? aras?ndaki zaman farklar?n?, eklenen gürültü(noise) ve giri?im(interference) ve kay?p sinyalleri hesaba katmak üzere tasarlanm??t?r.

NAS
(Network Attach Storage) Verilerin yetkili kullan?c?lar ve farkl? mü?teriler için merkezi bir konumda depolanmas?n? ve buradan al?nmas?n? sa?layan a?a ba?l? bir depolama cihaz?d?r. NAS sistemleri, ek depolamaya ihtiyac?n?z oldukça elinizdekilere yeni cihazlar ekleyebilece?iniz anlam?na gelen, esnek ve yatay ölçeklendirilebilen cihazlard?r.

NAT
(Network Address Translation) Ayn? a? içerisinde bulunan birden fazla cihaz?n ayn? public IP’yi kullanarak internete eri?ebilmesini sa?layan yöntemdir. NAT, A? maskelemeyle (ya da IP maskelemeyle) birlikte, bir adres uzay?n? gizlemek için kullan?lan teknik bir terimdir. Ço?u kez private network adreslerinden ibarettir. Genellikle tek bir ip adresinin arkas?nda küçük bir adres uzay? bulunur. Bu mekanizma, yönlendirici cihaz?n kulland??? adreslerin haritalar?n? içeren, durum çeviri tablolar? kullan?r ve giden ip paketlerini haritalama yapar.

Omurga (Backbone) Switch
A? sistemleri üzerinde bulunan birden fazla switch’in yükünün topland??? veya ana yükün ba?lad??? switch’e backbone denir. Backbone birden fazla switch aras?nda en fazla yükün bulundu?u birimdir. Tüm yükü toplar veya switchler aras?nda yükü payla?t?r?r.

OSI Modeli
Open Systems Interconnection (OSI) modeli ISO (International Organization for Standardization) taraf?ndan geli?tirilmi?tir. Bu modelle, a? fark?ndal???na sahip cihazlarda çal??an uygulamalar?n birbirleriyle nas?l ileti?im kuracaklar? tan?mlan?r.OSI modeli sayesinde bir cihaz?n a? içinde veya a? d???nda nas?l görevlendirildi?i kolayl?kla anlat?labilir. Gerek a? içinde gerek a? d???nda veri iletimi için verinin mutlaka her katmandan geçmesi gerekir. Geçti?i her katmanda da veriye belli görevler yüklenir.OSI katmanlar?nda veri iletimi için uygulama katman?ndan donan?m katman?na(fiziksel katman) do?ru giderken veriye her bir katmanda ayr? bir ba?l?k eklenir. Veri kar??daki bilgisayara ula?t???nda donan?m katman?ndan(fiziksel katman) uygulama katman?na do?ru bu ba?l?klara göre gider. En son uygulama katman?na ula?t???nda veri kar?? bilgisayara ula?m?? olur.

Penetrasyon (S?zma) Testi
S?zma testi , sistemin güvenli?ini de?erlendirmek üzere bir bilgisayar sistemi üzerinde gerçekle?tirilen yetkilendirilmi? temsili bir siber sald?r?d?r. Test, yetkisiz ki?ilerin sistem özelliklerine ve verilerine eri?me potansiyelini içeren her iki zay?f noktay? (zafiyet olarak da bilinir) ve sistemin güçlü yönlerini belirlemek ve tam bir risk de?erlendirmesi sa?lamak için yap?l?r.Süreç tipik olarak hedef sistemleri ve belirli bir hedefi tan?mlar, daha sonra mevcut bilgileri gözden geçirir ve bu hedefe ula?mak için çe?itli yollar arar. Bir s?zma testi hedefi beyaz kutu (arka plan ve sistem bilgisi sa?lar) veya kara kutu (sadece temel bilgi sa?lar veya ?irket ad? d???nda bilgi sa?lamaz) olabilir. Gri kutu s?zma testi ise ikisinin bir birle?imidir (hedef hakk?ndaki s?n?rl? bilgiyi denetçi ile payla??r).S?zma testi, bir sistemin savunmalar?n?n yeterli olmas? durumunda sald?r?lara aç?k olup olmad???n? veya sald?r?lar?n hangi savunmay? a?t???n? belirlemeye yard?mc? olabilir.S?zma testinin aç??a ç?kard??? güvenlik sorunlar? sistem sahibine rapor edilmelidir. S?zma testi raporlar? ayr?ca kurum üzerindeki potansiyel etkileri de?erlendirebilir ve riski azaltmak için kar?? önlemler önerebilir.

QoS
(Quality of Service)? üzerindeki uygulamalar? önceliklendirerek zaman kayb?n? azaltmay? hedefleyen bir a? servisi. Bir a? ba?lant?s? üzerinden çal??an bir trafik veya program türüne öncelik veren çe?itli tekniklere kar??l?k gelir. IP a?lar?nda yeterli Hizmet Kalitesi sa?lamak günümüzün kurumsal IT altyap?s?n?n giderek daha önemli bir yönü haline gelmektedir. A? alt yap?n?zdaki paket kayb?, gecikme sorunlar?n? yönetmeye yard?mc? olur. Limitli bir bant geni?li?i ile çal??t???m?z için, hangi uygulamalar?n daha çok fayda ve öncelik sa?layaca??n? tan?mlamam?z gerekmektedir.

RAID
(Redundant Array of Independent Disks) Disk hata tolerans?n?n ve optimize edilmi? performans sa?layan disk teknolojisidir. ??letme veri merkezlerindeki sunucu ve veri depolama üniteleri genelde RAID kontrolörü olarak adland?r?lan için bir donan?m parças?na sahiptir. Bu sistemler RAID konfigürasyonuna ba?l? olarak birkaç SSD, SAS veya SATA disk sürücüleri ile olu?turulabilir.

RAID0
Striped set without parity or Striping. Diskler birbirlerine eklenerek olu?turulur. Geli?mi? performans ve ilave bellek sunmakla beraber, hata tolerans? ve korumas? bulunmaz. Hata tolerans? olmad??? için gerçek bir RAID de?ildir. Yine de, RAID'le olan benzerliklerinden dolay? (özellikle de?i?ik diskler aras?nda veri da??t?m? için bir denetleyici gereksinimi) normalde basit çizgili setler (simple stripe sets) RAID0 olarak adland?r?l?r. Herhangi bir disk hatas? bütün diziyi mahveder ve do?al olarak dizideki disk say?s? artt?kça bu etki de artar (en az hasar RAID olmayan duruma göre iki kat fazlad?r).Tek bir hata bütün diski çökertir çünkü veri bir RAID 0 belle?ine yaz?l?rken parçalara ayr?lmaktad?r. Parçalar?n say?s? dizideki disklerin say?s?na ba?l?d?r. Parçalar e? zamanl? olarak kendi disklerindeki ayn? sektöre yaz?l?rlar. Bu yöntem bir verinin küçük parçalar?n?n ayn? anda belle?in farkl? k?s?mlar?ndan okunabilmesini sa?lar, dolay?s?yla bant geni?li?ini art?r?r. RAID 0'da hata kontrolü uygulamas? yoktur dolay?s?yla hiçbir hatadan kurtulunamaz. Dizide daha fazla say?da disk bulunmas? daha fazla bant geni?li?i getirmekle beraber, veri kayb? riskini de art?r?r.

RAID1
RAID 1'de (Miroring) ayn? veri birçok diske yaz?l?r (bunlara ikizlenmi? set de denir). Her ne kadar birçok uygulama 2 disklik diziler olu?tursa da, 3 veya daha fazla diskli diziler de kullan?labilir. Dizideki en az bir disk düzgün çal??t??? sürece, her türlü hata ve aksakl??a kar?? koruma vard?r ve dizi normal çal??mas?n? sürdürür. Uygun bir i?letim sistemi yard?m?yla belle?e yazma performans? art?r?labilece?i gibi, yazma performans dü?ü?ü de minimuma indirgenebilir. RAID 1'i her disk için farkl? bir kontrolörle kullanmaya bazen 'duplexing' (duplex = çift yönlü) denir.

RAID5
(Striping with Parity): Hem h?z?n hem güvenli?in beraber olu?turuldu?u bir yap?d?r. En az 3 disk gereklidir. Bir algoritma ile bilgiler disklere s?ras? ile yaz?l?rken her defas?nda bir diske yaz?lan bilgilerin algoritmas? kaydedilir. ?ekildeki örnekte 1,2,3,4 bilgi blogu disklere yaz?l?rken 1. veri 1.diske, 2 veri 2. diske yaz?ld?ktan sonra bu bilgilerin algoritmas? ise 3. diske yaz?lmaktad?r. Sonra gelen 3. veri bu sefer 3. diske, 4. veri ise 1. diske, 3. ve 4. verilerin algoritmas? ise 2. diske yaz?lmaktad?r. Bu ?ekilde devam eden veri yazma i?lemi bize RAID 5 sistemindeki herhangi bir diskin ar?zalanmas? durumunda sistemin çal??maya devam etmesi, ar?zal? diskin sistem kapanmadan de?i?tirilmesi ve RAID 5 yap?n?n tekrar olu?turulmas?n? sa?lamaktad?r. Burada tek bir disk güvenlik için kullan?lmaktad?r. Toplam kapasite bir eksik olacakt?r.

RAID6
(Striped set with dual distributed parity) ?ki sürücü ar?zas?ndan hataya dayan?kl?l?k sa?lar; dizi en fazla iki ba?ar?s?z sürücü ile çal??maya devam eder. Bu, özellikle yüksek kullan?labilirlikli sistemler için daha büyük RAID gruplar?n? daha pratik hale getirir. Bu, giderek daha önemli hale gelir çünkü büyük kapasiteli sürücüler, tek bir sürücünün ar?zalanmas?ndan kurtulmak için gereken süreyi uzat?r. Tek e?likli RAID düzeyleri, ba?ar?s?z sürücü yeniden olu?turuluncaya kadar veri kayb?na kar?? savunmas?zd?r: sürücü büyüdükçe, yeniden olu?turma i?lemi daha uzun sürer. ?kili e?lik, yeniden olu?turma tamamlanmadan önce (tek) ek sürücü ba?ar?s?z olursa, veri risk alt?nda olmadan dizinin yeniden olu?turulmas? için zaman tan?r.

RFID
Radyo Frekans? ile Tan?mlama (RFID) teknolojisi, radyo frekans? kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tan?ma yöntemidir.RFID etiketi, radyo frekans? ile yap?lan sorgular? almaya ve cevaplamaya olanak tan?yan bir silikon yonga, anten ve kaplamadan meydana gelir. Yonga, etiketin üzerinde bulundu?u nesne ile ilgili bilgileri saklar. Anten, radyo frekans? kullanarak nesne bilgilerini okuyucuya iletir.

Rootkit
Bilgisayarlar?n i?letim sistemi çekirde?ine s?zarak kötü niyetli ki?ilere bilgisayar?n?z? uzaktan kontrol etme ve tam yetki sa?layan virüs türevi zararl? yaz?l?mlard?r. Rootkit yaz?l?mlar? genellikle Unix ve Linux türevi i?letim sistemleri ve Windows i?letim sistemi için geli?tirilir.Rootkit'in gerçekte hangi dosyalar? de?i?tirdi?i, kernel'a hangi modülü yükledi?i, dosya sisteminin neresinde kay?tl? oldu?u, hangi a? servisi üzerinde dinleme yaparak uygun komutla harekete geçece?ini tespit etmek güçtür. Yine de, belli zamanlarda en temel komutlar?n ve muhtemel rootkit bula?ma noktalar?n?n öz de?erlerinin saklanarak bunlar?n daha sonra kontrol edilmesi gibi metotlar kullan?labilir.

SAN
Storage area network (SAN), T

Software Defined Storage
Uygylama ve depolama

SSL VPN
Modern bir web taray?c?s? kullan?larak yap?lan VPN i?lemidir. Kullan?c?lar?n herhangi bir ekstra yaz?l?m veya dosyas? indirmesine gerek kalmadan kullan?m sa?lar ve kullan?m? basittir. Ayn? zamanda bilgisayar d???ndaki ba?ka cihazlarda da kullan?l?r. L2TP ve IPsec gibi t

Streched Cluster
Mant?ksal olarak ayn? k

VLAN
(Virtual Local Area Network) IEEE taraf?ndan geli?tirilen VLAN, Sanal Yerel Alan A?? anlam?na gelmektedir. OSI

VoIP
Internet

VPN
(Virtual Private Network) iki sistemin uzaktan g

Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi teknolojisi, hemen hemen her yerde kullan?lan bir teknoloji haline gelmi?tir. Milyarlarca cihaz i