Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

nexgen SÖZLÜK

Yazılım ve teknoloji alanlarında sıkça karşılaştığınız, anlamlarını merak ettiğiniz kavram ve terimler bu sözlükte.

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 7 names in this directory beginning with the letter R.
RAID
(Redundant Array of Independent Disks) Disk hata tolerans?n?n ve optimize edilmi? performans sa?layan disk teknolojisidir. ??letme veri merkezlerindeki sunucu ve veri depolama üniteleri genelde RAID kontrolörü olarak adland?r?lan için bir donan?m parças?na sahiptir. Bu sistemler RAID konfigürasyonuna ba?l? olarak birkaç SSD, SAS veya SATA disk sürücüleri ile olu?turulabilir.

RAID0
Striped set without parity or Striping. Diskler birbirlerine eklenerek olu?turulur. Geli?mi? performans ve ilave bellek sunmakla beraber, hata tolerans? ve korumas? bulunmaz. Hata tolerans? olmad??? için gerçek bir RAID de?ildir. Yine de, RAID'le olan benzerliklerinden dolay? (özellikle de?i?ik diskler aras?nda veri da??t?m? için bir denetleyici gereksinimi) normalde basit çizgili setler (simple stripe sets) RAID0 olarak adland?r?l?r. Herhangi bir disk hatas? bütün diziyi mahveder ve do?al olarak dizideki disk say?s? artt?kça bu etki de artar (en az hasar RAID olmayan duruma göre iki kat fazlad?r).Tek bir hata bütün diski çökertir çünkü veri bir RAID 0 belle?ine yaz?l?rken parçalara ayr?lmaktad?r. Parçalar?n say?s? dizideki disklerin say?s?na ba?l?d?r. Parçalar e? zamanl? olarak kendi disklerindeki ayn? sektöre yaz?l?rlar. Bu yöntem bir verinin küçük parçalar?n?n ayn? anda belle?in farkl? k?s?mlar?ndan okunabilmesini sa?lar, dolay?s?yla bant geni?li?ini art?r?r. RAID 0'da hata kontrolü uygulamas? yoktur dolay?s?yla hiçbir hatadan kurtulunamaz. Dizide daha fazla say?da disk bulunmas? daha fazla bant geni?li?i getirmekle beraber, veri kayb? riskini de art?r?r.

RAID1
RAID 1'de (Miroring) ayn? veri birçok diske yaz?l?r (bunlara ikizlenmi? set de denir). Her ne kadar birçok uygulama 2 disklik diziler olu?tursa da, 3 veya daha fazla diskli diziler de kullan?labilir. Dizideki en az bir disk düzgün çal??t??? sürece, her türlü hata ve aksakl??a kar?? koruma vard?r ve dizi normal çal??mas?n? sürdürür. Uygun bir i?letim sistemi yard?m?yla belle?e yazma performans? art?r?labilece?i gibi, yazma performans dü?ü?ü de minimuma indirgenebilir. RAID 1'i her disk için farkl? bir kontrolörle kullanmaya bazen 'duplexing' (duplex = çift yönlü) denir.

RAID5
(Striping with Parity): Hem h?z?n hem güvenli?in beraber olu?turuldu?u bir yap?d?r. En az 3 disk gereklidir. Bir algoritma ile bilgiler disklere s?ras? ile yaz?l?rken her defas?nda bir diske yaz?lan bilgilerin algoritmas? kaydedilir. ?ekildeki örnekte 1,2,3,4 bilgi blogu disklere yaz?l?rken 1. veri 1.diske, 2 veri 2. diske yaz?ld?ktan sonra bu bilgilerin algoritmas? ise 3. diske yaz?lmaktad?r. Sonra gelen 3. veri bu sefer 3. diske, 4. veri ise 1. diske, 3. ve 4. verilerin algoritmas? ise 2. diske yaz?lmaktad?r. Bu ?ekilde devam eden veri yazma i?lemi bize RAID 5 sistemindeki herhangi bir diskin ar?zalanmas? durumunda sistemin çal??maya devam etmesi, ar?zal? diskin sistem kapanmadan de?i?tirilmesi ve RAID 5 yap?n?n tekrar olu?turulmas?n? sa?lamaktad?r. Burada tek bir disk güvenlik için kullan?lmaktad?r. Toplam kapasite bir eksik olacakt?r.

RAID6
(Striped set with dual distributed parity) ?ki sürücü ar?zas?ndan hataya dayan?kl?l?k sa?lar; dizi en fazla iki ba?ar?s?z sürücü ile çal??maya devam eder. Bu, özellikle yüksek kullan?labilirlikli sistemler için daha büyük RAID gruplar?n? daha pratik hale getirir. Bu, giderek daha önemli hale gelir çünkü büyük kapasiteli sürücüler, tek bir sürücünün ar?zalanmas?ndan kurtulmak için gereken süreyi uzat?r. Tek e?likli RAID düzeyleri, ba?ar?s?z sürücü yeniden olu?turuluncaya kadar veri kayb?na kar?? savunmas?zd?r: sürücü büyüdükçe, yeniden olu?turma i?lemi daha uzun sürer. ?kili e?lik, yeniden olu?turma tamamlanmadan önce (tek) ek sürücü ba?ar?s?z olursa, veri risk alt?nda olmadan dizinin yeniden olu?turulmas? için zaman tan?r.

RFID
Radyo Frekans? ile Tan?mlama (RFID) teknolojisi, radyo frekans? kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tan?ma yöntemidir.RFID etiketi, radyo frekans? ile yap?lan sorgular? almaya ve cevaplamaya olanak tan?yan bir silikon yonga, anten ve kaplamadan meydana gelir. Yonga, etiketin üzerinde bulundu?u nesne ile ilgili bilgileri saklar. Anten, radyo frekans? kullanarak nesne bilgilerini okuyucuya iletir.

Rootkit
Bilgisayarlar?n i?letim sistemi çekirde?ine s?zarak kötü niyetli ki?ilere bilgisayar?n?z? uzaktan kontrol etme ve tam yetki sa?layan virüs türevi zararl? yaz?l?mlard?r. Rootkit yaz?l?mlar? genellikle Unix ve Linux türevi i?letim sistemleri ve Windows i?letim sistemi için geli?tirilir.Rootkit'in gerçekte hangi dosyalar? de?i?tirdi?i, kernel'a hangi modülü yükledi?i, dosya sisteminin neresinde kay?tl? oldu?u, hangi a? servisi üzerinde dinleme yaparak uygun komutla harekete geçece?ini tespit etmek güçtür. Yine de, belli zamanlarda en temel komutlar?n ve muhtemel rootkit bula?ma noktalar?n?n öz de?erlerinin saklanarak bunlar?n daha sonra kontrol edilmesi gibi metotlar kullan?labilir.