Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

nexgen SÖZLÜK

Yazılım ve teknoloji alanlarında sıkça karşılaştığınız, anlamlarını merak ettiğiniz kavram ve terimler bu sözlükte.

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 8 names in this directory beginning with the letter I.
IDS
Sald?r? Tespit Sistemleri(?ngilizce: Intrusion Detection Systems (IDS)), a?lara veya sistemlere kar?? yap?lan k

IEEE 802.11ax
Wi-Fi 6 olarak tan?t?lan IEEE 802.11ax, mevcut nesil Wi-Fi 5'in halefidir. 802.11ax standard?, 802.11 kullan?m? için mevcut olduklar?nda, 1 ile 6 GHz aras?ndaki tüm ISM bantlar?nda çal??acak ?ekilde tasarlanm??t?r. Tüm Wi-Fi 6 cihazlar? daha önce tahsis edilmi? 2,4 ve 5 GHz bantlar?nda çal???r. Wi-Fi 6E tan?m?, 6 GHz üzerindeki standard? da destekleyen ürünler içindir.

IEEE 802.1x
802.1x standard? ba?lant? noktas? tabanl? a? eri?im kontrolü için bir IEEE standart?d?r. Bu, a? protokolleri IEEE 802.1 grubunun bir parças?d?r. Bir LAN veya WLAN eklemek isteyen cihazlara kimlik do?rulama mekanizmas?n? sa?lar.

iFCP
(Fibre Channel Protocol), bir depo alan a?? için veriyi iletme ve fiber kanaldan alma i?ini yapan bir mekanizmad?r. iFCP, var olan SCSI ve fiber kanal a?lar?n?n internete girmeleri için birlikte çal??malar?n? sa?lamaktad?r. iFCP, fiber kanal protokolleriyle ard???k olarak çal??abilmektedir.Oysaki FCIP ve iFCP’nin sundu?u çözümler birbirinden farkl?d?r.

iperf3
Iperf, a? performans? ölçümü ve ayarlamas? için yayg?n olarak kullan?lan bir araçt?r. Herhangi bir a? için standart performans ölçümleri üretebilen çapraz platform arac? olarak önemlidir. Iperf istemci ve sunucu i?levselli?ine sahiptir ve iki uç aras?ndaki verimi bir veya her iki yönde ölçmek için veri ak??lar? olu?turabilir. Tipik iperf ç?kt?s?, aktar?lan veri miktar? ve ölçülen i? hacmi hakk?nda zaman damgal? bir rapor içerir.

IPSec
IPSec, EITF taraf?nda geli?tirilmi? güvenlik protokolü ve standart?d?r. IPSec VPN'e IPSec protokolü üzerinden yap?lan VPN ba?lant?s? demek yanl?? olmaz.  IpSec VPN yapt??? i?leme göre 3 farkl? ba?l?kta incelenebilir. Bunlar Remote Access VPN, ?ntranet VPN, Extranet VPN olarak adland?r?l?r.Özellikle kablosuz haberle?mede güvenlik için ba?vurulan Virtual Private Network (VPN) tünelleri, bu VPN ba?lant?lar?n?n gereksinimlerine göre geli?tirilmi? çe?itli protokoller kullan?larak kurulur. IPsec, L2TP, OpenVPN, SSTP, IKEv2, PPTP, mevcut VPN protokolleri aras?nda en çok tercih edilen protokollerdir. Güvenli haberle?menin elzem oldu?u ve VPN’den yararlan?lmas? gereken uygulamalarda hangi protokolün tercih edilece?i ise, aralar?nda ba?lant? sa?lanan cihazlar?n teknik özellikleri, ba?lant? h?z?, güvenlik derecesi, uygulama alanlar? gibi birçok unsura ba?l?d?r.

IPv6
32-bit adresleme standard?na sahip IPv4 protokolü son y?llarda internete ba?lanan cihazlar?n her geçen gün artmas? nedeniyle tekil IP adres da??t?m?nda yetersiz kalmaktad?r, bir ba?ka deyi?le IPv4 adres havuzu h?zla tükenmektedir. Bu sorunlara çözüm olarak geli?tirilen ve geni? bir IP uzay? sunan IPv6 standard? ise 128-bitlik adresleme ile hem IP havuzu sorununa çözüm hem de protokol ba?l??? ve paket iletiminde iyile?tirmeler,  router’larda fragmentation ve reassembly gibi i?lemlerin yap?lmas?na gerek kalmamas? (fragmentation i?leminin sadece kaynak makinede reassembly i?leminin ise al?c? cihazda gerçekle?tirilmesi) ve böylece router performans?n?n yükseltilmesi gibi yenilikleri getirmektedir.

iSCSI
(Internet Small Computer System Interface) SCSI komutlar?n? hedefe ta??yan bir ta??ma protokolüdür. iSCSI, standart SCSI sorgular?n? TCP/IP a? teknolojisine ta??yan bir veri depolama a?? protokolüdür. iSCSI, IP-tabanl? depo alan a?lar?n?n uygulanmas?n? ve istemcilerin ayn? a? teknolojilerini kullanmas?n? sa?lamaktad?r.iSCSI, LAN ,WAN veya Internet üzerinde veri ta??mas? için kullan?labilir ve mekandan ba??ms?z veri depolamay? etkin k?lar.