Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

nexgen SÖZLÜK

Yazılım ve teknoloji alanlarında sıkça karşılaştığınız, anlamlarını merak ettiğiniz kavram ve terimler bu sözlükte.

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter Q.
QoS
(Quality of Service)? üzerindeki uygulamalar? önceliklendirerek zaman kayb?n? azaltmay? hedefleyen bir a? servisi. Bir a? ba?lant?s? üzerinden çal??an bir trafik veya program türüne öncelik veren çe?itli tekniklere kar??l?k gelir. IP a?lar?nda yeterli Hizmet Kalitesi sa?lamak günümüzün kurumsal IT altyap?s?n?n giderek daha önemli bir yönü haline gelmektedir. A? alt yap?n?zdaki paket kayb?, gecikme sorunlar?n? yönetmeye yard?mc? olur. Limitli bir bant geni?li?i ile çal??t???m?z için, hangi uygulamalar?n daha çok fayda ve öncelik sa?layaca??n? tan?mlamam?z gerekmektedir.